ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
                                  หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2558

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2558

@รายละเอียด@
*

รายละเอียดเพิ่มเติม
*

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ด้วยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จะจัดการอบรมหลักกฎหมายปกครอง จำนวน ๒ หลักสูตร ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

ด้วยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จะจัดการอบรมหลักกฎหมายปกครอง จำนวน ๒ หลักสูตร ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

@รายละเอียด@
๑. “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครองจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การพัสดุ และอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน จำนวน ๖,๒๐๐ บาท (ไม่ร่วมค่าที่พัก) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวนไม่เกิน ๑๕๐ คน
๒. “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครองจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ข้อมูลข่าวสารของราชการ สัญญาทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด คำสั่งทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท (ไม่ร่วมค่าที่พัก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวนไม่เกิน ๑๕๐ คน
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๑๐๓๔, ๐-๒๑๔๑-๐๗๐๙ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๘๖๐ หรือ www.frda.or.th

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนได้โปรดกรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมหลักสูตรดังกล่าวทางสื่อของท่าน เพื่อให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร. 02 1411165, 02 1411167

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   4ส 1ม ส่งเสริมสร้างสุขกับ (มิตร) ร่วมงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

4ส 1ม ส่งเสริมสร้างสุขกับ (มิตร) ร่วมงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

@รายละเอียด@
จากการสำรวจสถานการณ์ประชากรวัยแรงงานทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ได้ระบุว่ามีประชากรวัยแรงงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการทำงานมากกว่า 1,900 ล้านคนทั่วโลก โดยทุกๆปีจะมีแรงงานที่เจ็บป่วยจากการทำงานมากกว่า 160 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 8 ของแรงงานทั้งหมดประสบปัญหาความเครียดจากการทำงาน สำหรับประเทศไทยนั้น หลังจากมีการสำรวจความสุขคนไทยปี 2557 ซึ่งจากความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต สำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการสำรวจข้อมูลความสุขคนไทยพบว่าประเทศไทยมีความสุขอยู่ลำดับที่ 36 ของโลก และอยู่ในลำดับที่ 2 ของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ จากข้อมูลพบว่าสถานการณ์ของประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15-59 ปีทั่วประเทศในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนเกือบ 40 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ,2557) พบว่าประชากรวัยแรงงานจำนวน 1 ใน 5 ของประเทศมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ตกต่ำกว่าคนทั่วไป (สมาคมนักประชากรไทย, 2553) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความคิดอยากฆ่าตัวตาย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว หรือแม้แต่ปัญหาด้านความเครียดจากการทำงานที่เป็นปัญหาสำคัญของกลุ่มวัยนี้ สอดคล้องกับข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่มีการเก็บข้อมูลประชากรวัยแรงงานในปี 2557 พบว่าจากจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 39,260 คน ปัญหาลำดับแรกที่พบคือปัญหาความเครียดหรือความวิตกกังวล โดยพบว่ามีจำนวนผู้รับบริการที่มีปัญหาดังกล่าวประมาณ 12,073 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 30.7 เมื่อพิจารณาดูจะพบว่าวัยแรงงานที่มีช่วงอายุระหว่าง ๒๖-๓๐ ปี เป็นจำนวนที่เข้ารับบริการขอคำปรึกษาด้านความเครียดหรือวิตกกังวลสูงสุดอยู่ที่ ๒,๐๘๖ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๓ ซึ่งหากมองในด้านตัวเลขแล้วอาจจะดูว่ามีจำนวนไม่มากนัก แต่ความเครียดในช่วงวัยดังกล่าวอาจสะท้อนถึงการปรับตัวเข้าสู่วัยแรงงาน นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าประชากรวัยแรงงานที่โทรมาขอรับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 กว่า 10,057 คนหรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๑ พบมีปัญหาเป็นโรคทางจิตเวช สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาสำคัญที่มีผลต่อศักยภาพในการทำงาน และคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทำงานของแรงงานคือความเครียดในการทำงานซึ่งอาจส่งผลทำให้มีโรคทางจิตเวชตามมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อพิจารณาอย่างรอบขอบเกี่ยวกับความเครียดในการทำงานแล้วจะพบว่าปัญหาความเครียดจากการทำงานเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านบุคคล องค์กร หรือแม้แต่ปัจจัยทางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว การปรับเปลี่ยนโครงสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ลักษณะพฤติกรรมที่ต่างคนต่างอยู่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง การเปลี่ยนแปลงของลักษณะของสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง ผู้คนอพยพเคลื่อนย้ายมาเป็นแรงงานในเมืองมากขึ้น บวกกับจำนวนนักศึกษาที่พึ่งจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน เหล่านี้ส่งผลต่อการแข่งขันในการมีงานทำอย่างมาก หรือความเครียดในองค์กร อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การขยายกำลังการผลิตในมากขึ้นทำให้แรงงานต้องทำงานหนักขึ้น หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนสายบังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น มีลักษณะที่เชื่อมโยงเหตุ

และผลถึงกัน จึงส่งผลให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้พยายามผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความสุขในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้แรงงานได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพ การส่งเสริมความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว การเสริมสร้างความสุขในที่ทำงานมากขึ้น

ลักษณะการเสริมสร้างความสุขให้กับที่ทำงานในปัจจุบันพบว่าสถานประกอบการต่างๆมีหลากหลายแนวทางที่น่าสนใจ แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าการจัดการความเครียดและการเสริมสร้างความสุขในที่ทำงานนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้มีโอกาสบริหารจัดการความสมดุลในร่างกายกับความเครียดในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยเรียกวิธีการนี้ว่า วิธีการ 4ส. 1ม. เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างสุขกับ(มิตร)ร่วมงาน โดยมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

1. ความสมดุลและยืดหยุ่น: คือการที่เรานั้นสามารถค้นหาความหมายในตัวเราเองและแยกแยะได้ว่าเราคือใคร งานที่รับผิดชอบคืออะไร การหาสมดุลต้องมีการกำหนดลำดับความสำคัญว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันระหว่างตัวเราเองกับงาน โดยจะต้องคำนึงว่าเราควรเห็นคุณค่าในการดูแลตนเองมากกว่าการมุ่งเน้นที่ให้ผู้บังคับบัญชาชื่นชมในผลงาน อีกทั้งต้องมีเป้าหมายและสร้างขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเราเอง มองว่าไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในการทำงานจะเป็นเช่นไร เราสามารถมองเห็นถึงความท้าทายที่เกิดขึ้น และใช้ความท้าทาย เป็นโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มการรับรู้ในการทำงานของเรา

2. การมีสมาธิ: คือการที่เราจะต้องมีสมาธิ จดจ่อ มุ่งเน้นในการทำงานตรงหน้า ไม่เสียสมาธิไปกับเรื่องอื่นๆในเวลางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิตอลในปัจจุบันที่มักจะมีสื่อต่างๆเข้ามาก่อกวนสมาธิในระหว่างการทำงานทำให้เรากังวลใจ และส่งผลให้งานที่ทำออกมาได้ไม่ดีพอ

3. มีการสื่อสารอย่างเปิดใจ: 3 สิ่งสำคัญที่จะช่วยในเรื่องการสื่อสารที่มีคุณภาพในการทำงานคือ 1. ข้อมูลที่สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานจะต้องมีความถูกต้องมีความจริงใจ 2. ต้องมองว่าการสื่อสารมีประโยชน์อย่างไร โดยคำนึงถึงบริบทแวดล้อม และประเภทของบุคคลที่มีการสื่อสารด้วย 3. คำพูดที่ใช้ในการสื่อสารจะต้องมีความสุภาพ ไม่ก้าวร้าว ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอารมณ์โกรธ เครียด ไม่ควรเน้นการเผชิญหน้ากัน นอกจากนั้นแล้วเราควรคำนึงถึงศักยภาพในแต่ละบุคคลมากกว่าข้อจำกัดของเขา และรับฟังเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นให้ได้

4. มีความสัตย์ซื่อ: เราจะต้องมีจริยธรรม มีคุณธรรม มีความซื้อสัตย์ในการทำงาน มีการตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตระหนักรู้ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร ทำงานอะไร และพยายามทำบทบาทหน้าที่นั้นให้ดี แม้ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤติในการทำงานอยู่ก็ตาม

5. ความมีเมตตา: คือการตระหนักและเห็นอกเห็นใจต่อความเป็นมนุษย์ทั้งของตัวเราเองและผู้อื่น เป็นการปลูกฝังเพื่อให้เกิดความรักความเมตตา เพราะในปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในการทำงานมีสูงขึ้น งานมีความท้าทาย ถูกกดดัน มีความขัดแย้ง และมีความเครียด ดังนั้นการคำนึงถึงความแตกต่างและความเท่าเทียมคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ความมีเมตตากรุณาสามารถหยิบยื่นไปยังคนอื่นๆ ได้ และเราไม่จำเป็นที่จะต้องยืดติดกับคำวิจารณ์ของคนอื่นๆ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องความเครียดจากการทำงานเป็นปัญหาสำคัญของวัยแรงงานอย่างยิ่ง ซึ่งมีปัจจัยหลายประการในการก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน การจัดการปัญหาความเครียดมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแนวทางที่เหมาะสมที่เลือกจะนำมาใช้ แนวทาง 4ส 1ม เป็นการส่งเสริมสร้างสุขกับมิตรร่วมงาน เป็นวิธีการสร้างความสุข

ในการทำงานอีกวิธีหนึ่งซึ่งเน้นการสร้างความสุขในที่ทำงานด้วยตนเอง เป็นแนวทางการทำงานแบบวิถีพุทธที่สามารถปรับใช้กับการทำงานในบริบทของสังคมไทยได้ง่าย และส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างความสุขในสังคมต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข.2555. ข้อมูลสถานการณ์ของประชากรวัยทำงานทั่วโลก. นนทบุรี:

กระทรวงสาธารณสุข. (วันที่ 11 มีนาคม 2558)

กรมสุขภาพจิต. 2558. รายงานผลการสำรวจความสุขคนไทยปี 2557. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต.

กระทรวงสาธารณสุข. (วันที่ 20 มีนาคม 2558)

กรมสุขภาพจิต. 2557. รายงานแสดงจำนวนการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 จำแนกตามอายุ. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต. กระทรวงสาธารณสุข. (วันที่ 12 มีนาคม 2558)

สมาคมนักประชากรไทย. 2553. ภาวะสุขภาพจิตประชากรวัยแรงงานไทย.เข้าถึงได้ที่

http://www.thaipopulation.org/Stable/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=197&Itemid=67. (วันที่ 11 มีนาคม 2558)

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : http://www.thaipopulation.org/Stable/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=197&Itemid=67
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   พิธี...มอบหุ่น...มอบชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย

พิธี...มอบหุ่น...มอบชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย

@รายละเอียด@
พิธี...มอบหุ่น...มอบชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ๒ เมษายน ๒๕๕๘
“ ๕ รอบ อุปนายิกา ๕๐ เขต ๕,๐๐๐ คน เยาวชนจิตอาสา รู้จัก CPR ”
วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30 น. สาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (CHOKING)
เวลา 10.00 น. ลงนามความร่วมมือ ทำสัญญาใจ ระหว่างสำนักงานยุวกาชาดกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร
เวลา 10.30 น. มอบหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน จำนวน 50 ตัว โดยผู้อำนวยสำนักงานยุวกาชาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานครและผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ มอบให้กับผู้อำนวยการ กศน. 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
เวลา 11.00 น. ประชุมประสานแผน กำหนดวัน กับหน่วยงาน กศน. 50 เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดอบรมเยาวชน 5,000 คน ใน 50 เขต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2558
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
ขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง

ถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านเวบไซต์

- ออนไลน์นิวส์ www.online-news.biz สนับสนุนโดย คุณธัญพร ดังตราชู (บรรณาธิการบริหาร ข่าวออนไลน์)
- สตาร์นิวส์ www.starsnews.net สนับสนุนโดย คุณจีรภา รอดเอี้ยง (บรรณาธิการ ข่าวออนไลน์)

ถ่ายทอดสดเสียงไปยังสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก ซึ่งมีสถานีวิทยุบางแก้วเรดิโอ FM 98.75 Mhz, สถานีวิทยุไดมอนด์เรดิโอ FM 92.25 Mhz เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดไปยังสมาคม สนับสนุนโดย ดร.ทองหยาด หนองผือ (นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก)

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

@รายละเอียด@
๑. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๒๓/๒๕๕๖ ระหว่าง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

(บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน ฟ้องว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน มีคำสั่งตามหนังสือที่ อก ๐๓๑๑/(ส.๔) ลว.๖ ก.พ. ๒๕๕๖ ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำขอประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ณ จังหวัดเลย แต่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานที่ขออนุญาตอยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาลเอราวัณที่มีอยู่เดิมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการย้ายสถานที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาล ตามหนังสือที่ อก ๐๖๐๑/๘๖๒ ลว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลว.๘ มี.ค.๒๕๕๖ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ยังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณา เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานตามหนังสือ ลว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๐ และขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๗ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
๒. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๘/๒๕๕๖ ระหว่าง นางสาวศศิธารา
พิชัยชาญณรงค์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ฟ้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ออกคำสั่งที่ สร.๔๓๔/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ลว.๒๙ พ.ค.๒๕๕๕ และออกคำสั่งที่ สร.๙๗๘/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพิ่มเติมลว.๒๖ พ.ย.๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยที่ไม่ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลว.๒๐ ส.ค.๒๕๔๑ เรื่องการใช้สำเนาเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์กรณีดังกล่าว ลว.๒๘ มิ.ย.๒๕๕๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยที่ ๕๕๒๐๐๖๔ ลว.๑๑ ม.ค.๒๕๕๖ แจ้งยกเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๑๓ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ : press27_300358.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

@รายละเอียด@
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม "สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง" ประจำปี 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
โหลดข้อมูลตามลิ้งค์ข้างล่างนี้เพื่อดูข้อมูล

เอกสารประกอบ : pressdata10032558.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม * สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง * ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558

ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม * สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง * ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558

@รายละเอียด@
เรียน ท่านสื่อมวลชนทุกท่าน

ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม "สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง" ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหาคร เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง กฎหมายปกครอง และคดีปกครอง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตุลาการศาลปกครอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาลปกครองกับสื่อมวลชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

ในการนี้ สำนักงานศาลปกครองใคร่ขอเรียนเชิญท่าน หรือขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรม “สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง” ดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร และกรอบเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง สำนักงานศาลปกครอง ได้แนบเอกสารใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ มาพร้อมนี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สื่อข่าว นักหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์ บรรณาธิการสื่อออนไลน์ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่งไปยังมวลชนจำนวนมาก
2. เป็นผู้มีความสนใจ ตื่นตัว และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการดำเนินงานทางศาล คดีปกครอง และการปฏิบัติราชการทางปกครอง
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครองได้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร 02-141-1165, 02-141-1167


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่าง

เอกสารประกอบ : ใบสมัคร.doc
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกช่วงตรุษจีน เน้นอาหารปรุงสุกสะอาด แยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกช่วงตรุษจีน เน้นอาหารปรุงสุกสะอาด แยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

@รายละเอียด@
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันตรุษจีนปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นช่วงเทศกาลสำคัญของชาวจีนที่จะประกอบพิธีไหว้เจ้าบรรพบุรุษโดยใช้เนื้อสัตว์ปีกประเภท ไก่ เป็ด เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าในขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่มีการติดเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกก็ตาม แต่ไทยมีความเสี่ยง 2 ประการ คือ 1.จากนกตามธรรมชาติอพยพย้ายถิ่นข้ามประเทศ และ 2.ขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยหนาวเย็นซึ่งจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสทุกชนิด ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันเฝ้าระวังโรคอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกในช่วงตรุษจีนปีนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกรายแรกเมื่อปี 2547 และผู้ป่วยรายสุดท้ายในปี 2549 และจากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเพิ่มอีกโดยส่วนมากผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกจะมีประวัติการสัมผัสกับไก่ป่วย/ไก่ ที่ตายผิดปกติ ส่วนการแพร่จากคนสู่คนพบได้น้อย อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจได้แก่ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวม ปอดอักเสบ โดยจะมีการซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติทุกราย

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อไปว่า ขอแนะนำประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีก เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคต่างๆ รวมทั้งโรคไข้หวัดนก ดังนี้ 1.เนื้อไก่/เป็ด ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดถือว่ามีความปลอดภัย สามารถบริโภคได้ตามปกติ แต่ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทาน2.ผู้บริโภคไก่/เป็ดและผลิตภัณฑ์จากไก่/เป็ด ควรรับประทานเนื้อที่ปรุงสุกเท่านั้น งดการรับประทานเนื้อไก่/เป็ดที่กึ่งสุกกึ่งดิบเนื่องจากเชื้อโรคต่างๆที่อาจปนเปื้อนมาไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ แต่เชื้อเหล่านี้จะถูกทำลายได้ด้วยความร้อน 3.ไข่ไก่และไข่เป็ดควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่ไม่มีมูลติดเปื้อนที่เปลือกไข่ ก่อนปรุงควรนำมาล้างให้สะอาด และปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

ส่วนการเลือกซื้อไก่/เป็ด ต้องเลือกที่ดูสดใหม่ เนื้อไม่มีสีคล้ำ ผิวหนังหรือเครื่องในไม่มีจ้ำเลือด ขณะประกอบอาหารไม่ควรใช้มือที่เปื้อนมาจับต้องจมูก ตา และปาก และหมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจับต้องเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และเปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปื้อน ควรแยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบ อาหารที่ปรุงสุกแล้ว หรือผักผลไม้ โดยเฉพาะ ไม่ใช้เขียงเดียวกัน สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ปีก ไม่ควรสัมผัสสัตว์ปีกด้วยมือเปล่าหากจำเป็นต้องอุ้มสัตว์ปีกให้ระวังไม่ให้สัตว์ปีกสัมผัสกับหน้า จมูก หรือปาก ไม่สัมผัสสารคัดหลั่งจากสัตว์ปีก เช่น น้ำมูก หรือน้ำลาย และต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่หลังจับสัตว์ปีกทันที ที่สำคัญไก่/เป็ดที่ขายในท้องตลาดเพื่อใช้ในพิธีเซ่นไหว้ในช่วงตรุษจีนมักนิยมต้มแบบไม่ให้สุกมากนักดังนั้นก่อนจะนำมารับประทาน ควรนำมาปรุงให้สุกอีกครั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจในการนำไปบริโภค

“นอกจากนี้ผู้บริโภคที่จะซื้อสัตว์ปีกมาชำแหละเองต้องระมัดระวังให้มากห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือป่วยตายมาชำแหละเป็นอาหารเด็ดขาด ส่วนการเลือกสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคประชาชนควรเลือกสถานที่ที่มีการติดป้าย“ตลาดสดน่าซื้อ”หรือ“ป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)” ที่ติดไว้หน้าร้านจำหน่ายเพื่อความมั่นใจแก่ประชาชนที่เลือกซื้ออาหารสำหรับนำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและความปลอดภัยในเรื่องการบริโภคสัตว์ปีก และหากประชาชนมีอาการ ไข้ ปวดหัว หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว เพื่อรับการตรวจคัดกรองและรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422” นายแพทย์โสภณ กล่าวทิ้งท้าย

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 02 590 3857 / โทรสาร 02 590 3386

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1มค 2558 - 19 มค 58

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1มค 2558 - 19 มค 58

@รายละเอียด@
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1มค 2558 - 19 มค 58 พบผู้ป่วย 1348 ราย จาก 68 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.09 ต่อแสน
ประชากร เสียชีวิต 2 ราย สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.89 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 25-34 ปี (11.05 %) 15-
24 ปี (10.76 %) 10-14 ปี (9.94 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.7 อื่นๆร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.4 พม่าร้อยละ 0.3
อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 35.5 นักเรียนร้อยละ 29.2 รับจ้างร้อยละ 17.0

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ้กดูเอกสารที่แนบเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ : Flu_BOE 190114.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดโครงการประกวดความเรียง My Story : Voluntary Service

สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดโครงการประกวดความเรียง My Story : Voluntary Service

@รายละเอียด@
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีภารกิจในการปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนที่มี อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ยุวกาชาด รวมทั้งการมีจิตอาสาและบริการอาสาสมัคร โดยที่ในปัจจุบัน มีเยาวชนที่สนใจและร่วมทำงานอาสาสมัครกับองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ดี หากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจะริเริ่มโครงการ ที่จะกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยและสำนักงานยุวกาชาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ถนัดด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากจะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังจะช่วยในการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับอาสายุวกาชาดในต่างประเทศและสนับสนุนภารกิจ ด้านการต่างประเทศของสำนักงานยุวกาชาด อีกทั้งเพื่อรองรับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ในปี 2558 ด้วย

ดังนั้น ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดโครงการประกวดความเรียง My Story : Voluntary Service ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครของตนเป็นภาษาอังกฤษส่งเข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบ Electronic Card โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จะคัดเลือกผลงานที่น่าประทับใจลงเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งหวังว่ากิจกรรมในโครงการฯ จะช่วยให้เยาวชนได้รู้จักสำนักงานยุวกาชาดและการเป็นอาสา ยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เยาวชนที่ทำงานอาสาสมัครและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส่งผลงานการเขียนเล่าประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเป็นสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด กลุ่ม English Club
3. เพื่อนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดเผยแพร่ในสื่อของกาชาดสากลและสภากาชาดไทย
4. เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนมาร่วมทำงานอาสาสมัครด้านต่างประเทศกับสภากาชาดไทย ในโอกาสต่างๆ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
1. เขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนเองในการทำงานอาสาสมัครหรือการบำเพ็ญประโยชน์เป็น
ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200 คำ
2. ส่งผลงานในรูปแบบของ Electronic Card (ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการจัดทำ)
3. ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆและไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
4. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ทั่วประเทศ
5. กรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแนบส่งมาพร้อมผลงาน
6. ส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 เรื่อง เท่านั้น
7. สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ผลงาน (copy editing) และปรับแก้ไข
ภาพ (picture editing) เพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานโดยใช้ชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าของผลงานเท่านั้น
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
10. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สภากาชาดไทย แต่เพียงผู้เดียว

การส่งผลงาน
ระยะเวลาการส่งผลงาน
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานมาทางอีเมล : voluntaryservice2014@hotmail.com
** ปิดรับผลงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล)
- รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล)
- รางวัลเงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล)
- รางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเงินสดทุกประเภทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 150 คนแรก จะได้รับของที่ระลึกจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

ประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลการประกวดวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ที่
- http://thaircy.redcross.or.th
- www.facebook.com/TRCYVolunteer

รับรางวัลวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

ผู้ประสานงานโครงการ
นางธัญญารัตน์ อินธิสาร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 083-9061031

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
ถนน อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1

เอกสารประกอบ : ใบสมัคร_my_story.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 48 ] รายการ จำนวน [ 5 ] หน้า
  หน้าที่=> 1 หน้าต่อไป=>>

 หมวดข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


ปฎิทินหมายจับ ปี ๒๕๕๔
ปฎิทินหมายจับ ปี ๒๕๕๔

รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์
หนังสือพิมพ์มวลชน

ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 081-8458897-8
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.081-8458897 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.